ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Η πρώτη εντατική εκπαίδευση μόλις ολοκληρώθηκε, με την πρώτη ομάδα, «την ΕΜΑΚ» στην αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών, να έχει πάρει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ριχτεί στη μάχη. Τα αιτήματα καθ’ όλη τη διάρκειά της ήταν πολλά, όπως επιτακτική παραμένει και η ανάγκη  για στοχευμένη και εξειδικευμένη παρέμβαση από την πλευρά των ειδικών απέναντι σε μια νόσο που έχει πάρει διαστάσεις μάστιγας.

Έχοντας όλα τα παραπάνω κατά νου, λοιπόν, αποφασίσαμε να την επαναλάβουμε. Ο νέος κύκλος εκπαίδευσης ξεκινά τέλος Μαρτίου και απευθύνεται σε γιατρούς, τελειόφοιτους και απόφοιτους Ψυχολογίας, Διαιτολόγους, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Οικογενειακούς Θεραπευτές.

 

Πρόκειται για μια στοχευμένη εντατική́ κλινική́ εκπαίδευση 350 ωρών με πρακτική́ άσκηση. Περιλαμβάνει θεωρία και έχει ενισχυμένο βιωματικό χαρακτήρα για την άμεση εφαρμογή και κατανόηση των μοντέλων και των κλινικών εργαλείων όλων των πρωτοκόλλων και για αυτό απαιτείται παρουσία και δεν δίνεται με την μορφή τηλεκπαίδευσης.

 

Η εκπαιδευτική́ μας ομάδα στελεχώνεται από κορυφαίους ειδικούς στον χώρο των Διατροφικών Διαταραχών διεθνώς, όπως η Δρ. Ελένη Λαντζούνη  Assistant Medical Director of the Eating Disorder Program at Children ‘s Hospital of Philadelphia, Associate Professor of Clinical Pediatrics, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, η Mary Franklin-Smith, Dr. Helen Startup από το South London and Maudsley NHS του Λονδίνου, mantraweb.co.uk και η Laura Collins Lyster-Mensh Συγγραφέας, Ιδρύτρια του Διεθνούς Οργανισμού́ feast-ed.org.

 

Μετά τη λήξη της εκπαίδευσης, θα επιλέγουν οι ειδικοί́ που θα ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα ομάδα στην Αθήνα, αλλά́ και εκείνοι που θα στελεχώσουν την θεραπευτική́ ομάδα του Ηράκλειου Κρήτης και της Θεσσαλονίκης (3 θέσεις για Κρήτη, 3 για Θεσσαλονίκη και 3 για Αθήνα), συμβάλλοντας έτσι στη συνέχιση του οράματος μας που είναι η ίαση, η ελπίδα και η προοπτική́ μιας νέας ζωής για αυτά́ τα χαρισματικά́ άτομα.

Επειδή́ η γνώση είναι τροφή́ και η τροφή́ χρειάζεται γνώση, προσδοκούμε με αυτή́ την εκπαίδευση να δημιουργήσουμε το κατάλληλο υπόβαθρο για την ανάπτυξη και υλοποίηση των νεών μας μονάδων. Το 2024 είναι η συνέχεια μιας διευρυμένης και δυναμικής θεραπευτικής ομάδας αντιμετώπισης διατροφικών διαταραχών σε Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης και Θεσσαλονίκη.

Για να επιτευχθεί́ ο στόχος μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διεπιστημονική́ ομάδα που θα στελεχώσει τα παραπάνω κέντρα, να είναι άρτια εκπαιδευμένη στα πρωτοκόλλα θεραπείας του Κέντρου, αλλά́ και συντεταγμένη με το όραμά του.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • ΩΡΕΣ |Διατροφικές Διαταραχές: Επισκόπηση 29/03
 • Μύθοι για τις Διατροφικές Διαταραχές
 • Διαγνωστικά́ κριτήρια
 • Έναρξη, Επιπολασμός και Εξέλιξη των Διατροφικών Διαταραχών, Επίδραση των Διατροφικών Διαταραχών στην Σωματική́ και Ψυχική́ Υγεία (Ιατρικές Επιπλοκές)
 • Παράγοντες Προδιάθεσης και Διατήρησης των Διατροφικών Διαταραχών
 • Γενετικοί́ και Βιολογικοί́ παράγοντες
 • Ψυχολογικοί́ παράγοντες
 • Περιβαλλοντικοί́ και Κοινωνικοί́ παράγοντες
 • Συννοσηρότητα, Πορεία και Επιβάρυνση
 • Πρώιμα συμπτώματα των Διατροφικών Διαταραχών (ή της δυσλειτουργικής διατροφικής συμπεριφοράς)

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

40 ΩΡΕΣ | * 30-31/03 & 19-21/04

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση από το TBTS Training Institute των ΗΠΑ,

Dr. Maria Tsiaka Certified Trainer TBT-S


1.
Θεραπεία βασισμένη στα Ιδιοσυγκρασιακά́ Χαρακτηριστικά́ της Προσωπικότητας με Εμπλοκή́ των Υποστηρικτών / Φροντιστών, Τemperament Βased Treatment with Supports

 

 • Ιστορική́ Ανασκόπηση των Διατροφικών Διαταραχών ως ψυχική́ νόσος
 • Η Αλλαγή́ του Επιστημονικού́ Παραδείγματος στις Διατροφικές Διαταραχές, από́ ψυχική́ νόσο σε Εγκεφαλικά́ προσδιοριζόμενη ψυχική́ νόσο
 • Τι είναι το TBT-S και πώς διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα πρωτόκολλα θεραπείας, ποια η φιλοσοφία και οι βασικές αρχές που το διέπουν. Ποια τα κριτήρια ένταξης στη θεραπεία
 • Πώς επιδρούν τα γονίδια στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά.
 • Ποιο είναι το νευροβιολογικό αναπτυξιακό μοντέλο και το προφίλ των ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών των ΔΔ
 • Πότε, γιατί, πού και πώς εμπλέκουμε την οικογένεια
 • Πώς σχετίζονται τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά με τα συμπτώματα της ΔΔ
 • Ποιες περιοχές του εγκεφάλου εμπλέκονται με τη διαδικασία της διατροφικής συμπεριφοράς και τις διατροφικές διαταραχές
 • Η νευροβιολογία του άγχους, της αισθητηριακής επίγνωσης, της επεξεργασίας, της ανταμοιβής και τιμωρίας, της χαμηλής κεντρικής συνοχής, της έμφασης στη λεπτομέρεια και της λήψης αποφάσεων
 • TBT-S Εργαλεία που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
 • Πώς ανακατευθύνουμε την έκφραση των καταστροφικών χαρακτηριστικών σε παραγωγικά μέσω της Εργαλειοθήκη TBT-S
 • Εφαρμογή του συμφωνητικού συμπεριφοράς TBT-S, ανάμεσα στον ασθενή και την οικογένειά του.

 

(Θα δοθεί πιστοποίηση επιπέδου 1 & 2 μετά από επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων από το Ινστιτούτο TBT-S των ΗΠΑ. Για όσους δεν επιθυμούν πιστοποίηση, θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης).

*Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρία και βιωματικά εργαστήρια για την άμεση εφαρμογή και κατανόηση του μοντέλου και των κλινικών εργαλείων του TBT-S.

 1. Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ , Laura Collins LysterMensh , Dr.Maria Tsiaka
 • ΩΡΕΣ | 25-27 /05 & 13-15/09
 • Η λειτουργία της οικογένειας στις Διατροφικές Διαταραχές, μια Ιστορική́ Ανασκόπηση
 • Η επίδραση των Διατροφικών Διαταραχών στα μέλη της οικογένειας
 • Βασικές Αρχές της Θεραπείας για Εφήβους και Ενήλικες, η οποία βασίζεται στην οικογένεια
 • Εισαγωγή του πρωτοκόλλου FBT (Family Based Treatment)
 • Ο Ρόλος της οικογένειας ως παράγοντας διατήρησης των Διατροφικών Διαταραχών
 • Το Μοντέλο Γνωστικών και Διαπροσωπικών Παραγόντων διατήρησης της ασθένειας (New Maudsley Method)
 • Το Εκφραζόμενο Συναίσθημα στην οικογένεια
 • Οι Διευκολυντικές και Επιτρεπτικές Συμπεριφορές
 1. MANTRA (MAUDSLEY ANOREXIA NERVOSA TREATMENT FOR ADULTS) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ* Πιστοποιημένη Εκπαίδευση από το South London and Maudsley NHS, mantraweb.co.uk, Λονδίνο Mary FranklinSmith, Dr. Helen Startup
 • ΩΡΕΣ | 28/6-01/07

 

 • Η επίδραση της ΝΑ στη φυσιολογία και τις γνωστικές λειτουργιές επηρεάζουν την διαδικασία της ανάρρωσης
 • Ο συναισθηματικός, κοινωνικός εγκέφαλος και τα γνωστικά́ μοτίβα στην ανορεξία
 • Ανάλυση βασικών παραγόντων διατήρησης της ασθένειας, [α] γνωστικά́ στυλ, [β] πώς η αποφευκτικότητα μέσω της τάσης μη έκφρασης των συναισθημάτων επηρεάζει καθοριστικά́ τις διαπροσωπικές σχέσεις [γ] θετικές πεποιθήσεις για τη χρησιμότητα της ανορεξίας για το άτομο, [δ] οι αντιδράσεις των κοντινών ατόμων
 • Οι θεραπευτικοί́ στόχοι για την θεραπεία της ΝΑ στο μοντέλο MANTRA είναι η σύνθεση και η αξιολόγηση όλων των παραπάνω παραγόντων
 • Η Ενισχυτική Θεραπεία μέσω της Κινητοποίησης και η εφαρμογή́ της στις Διατροφικές Διαταραχές (Motivational Interviewing)
 • Αρχές της Κινητοποιητικής Συνέντευξης
 • Στάδια Αλλαγής
 • Δουλεύοντας με την Αμφιθυμία και Σύγκρουση
 • Βασικές δεξιότητες στην Κινητοποιητική́ Θεραπεία Διαχείρισης Υποτροπών

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΙΤΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ,

Dr. Maria Tsiaka Certified Trainer TBT-S

ΩΡΕΣ | 04-06 /10 & 01-03/11

 • Πώς η Θεραπεία Υποστηριζόμενης Σίτισης υλοποιείται στο πλαίσιο θεραπείας των διατροφικών Διαταραχών
 • Πώς γίνεται η διαχείριση του άγχους και του πανικού κατά τη διάρκεια του γεύματος
 • Έκθεση στο φοβικό́ ερέθισμα (Τροφή́) υπό́ την Καθοδήγηση του Θεραπευτή́
 • Πως η Υποστηριζόμενη Σίτιση εφαρμόζεται στο Θεραπευτικό́ Μοντέλο που είναι βασισμένο στα Ιδιοσυγκρασιακά Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας;
 • Πριν, κατά́ τη διάρκεια και μετά το γεύμα διαχείριση των συμπεριφορών και αντιδράσεων των ασθενών βάσει πλάνου και κανόνων θεραπείας
 • Ποιες είναι οι Νευροβιολογικές Αντιδράσεις οι οποίες καθορίζουν την ψυχοσυναισθηματική́ αντίδραση των ασθενών.
 • Εφαρμογές του MANTRA στη Θεραπεία Υποστηριζόμενης Σίτισης
 • Αναγνώριση του Γνωστικού́ μοτίβου του ασθενούς, αποφεύγοντας τις παγίδες της ΔΔ κατά τη διάρκεια του γεύματος
 • Πώς να ανακατευθύνουμε τα Ιδιοσυγκρασιακά Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας των φροντιστών με παραγωγικό́ τρόπο ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί́, μειώνοντας τις Διευκολυντικές και Επιτρεπτικές Συμπεριφορές τους κατά́ τη διάρκεια του γεύματος.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 180 ΩΡΩΝ (συμπεριλαμβάνεται και η εποπτεία) στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΑ

Η πρακτική́ άσκηση θα λάβει χώρα στο Ελληνικό́ Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών και θα περιλαμβάνει:

 • Ατομική́ και Ομαδική́ Θεραπεία Υποστηριζόμενης Σίτισης σε ασθενείς με ΔΔ
 • Συμβουλευτική́ φροντιστών
 • Ομαδική́ Συμβουλευτική́ φροντιστών
 • Παρατήρηση στην Εντατική́ Θεραπεία μέσω Πολυοικογενειακών Παρεμβάσεων σε εφήβους και ενήλικες με διατροφικές διαταραχές

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ένταξη στην κλινική́ εκπαίδευση θα γίνεται κατόπιν προσωπικής συνέντευξης. Περιορισμένος αριθμός θέσεων, μέγιστος αριθμός 15 άτομα.

Κόστος 3.300 € +ΦΠΑ, η αποπληρωμή γίνεται με προκαταβολή 1000 € + ΦΠΑ σε 6 δόσεις των 384 € + ΦΠΑ


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 800 3493 (Δευτέρα έως Παρασκευή́ 10:00 – 20:00)  EMAIL: info@hcfed.gr